BMM's Newsletter Editors

Year  Editor
1983-1985 Jayashree Huprikar
1985-1987 Jayashree Huprikar
1987-1989 Vidya Hardikar, Mohan Ranade
1989-1991 Vidya Hardikar
1991-1993 Sheela Pimplaskar
1993-1995 Suresh Bilolikar, Devdatta Kulkarni
1995-1997 Hanumant Deshmukh
1997-1999 Neelima Kulkarni
1999-2001 Neelima Kulkarni
2001-2003 Jayashree Huprikar
2003-2005 Mohan Ranade
2005-2007 Mohan Ranade
2007-2010 Vinata Kulkarni
2010-2011 Sanjay Gokhale
2012-Current Vinata Kulkarni