BMM 2017 Convention Key Note Speaker - Shri. Manhoar Parikar