सचना – येक राशीया राशभवयाया अखेरस या या राशीया जमनासाठ या या
जमनाचा तारक मं दला आहे. आपया जमनाया तारक मंाचा उपाय हणनू
मनापासनू , धेनेउपयोग केयास जीवनात येणाया अडचणी अडथळे, याधी, पीडा, आजार, अय
समया यांचे नवारण होते असा अनेकांचा अनभवु आहे. आपणह यन कन पाहावा व
आपणांसह. तसा अनभवु आयास कृपया कळवावे, ह वनंती

Rashi Bhavishya

AD | Sponsored